സബ്‌സിഡി പിൻവലിച്ചു; വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുത്തനേ കൂടി

Story Dated :December 22, 2014

shock-current

 ബില്ലുകളിൽ 200- 1000 രൂപയുടെ വർദ്ധന തിരുവനന്തപുരം: സബ്‌സിഡി പിൻവലിച്ചതോടെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുത്തനേ കൂടിയത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി. വൈദ്യുതി ബില്ലിലുണ്ടായ വർദ്ധന കണ്ട് പലരും അന്തംവിടുകയാണ്. മീറ്റർ തകരാറാണെന്ന് ധരിച്ച് പലരും പരാതിയുമായി ചെന്നപ്പോഴാണ് അതല്ല, സർക്കാർ സബ്‌സിഡി പിൻവലിച്ചതാണ് വില്ലനായതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്!

കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ് സർക്കാർ പിൻബലത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി സബ്സിഡി നൽകിവന്നത്. 125 യൂണിറ്റുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് യൂണിറ്റിന് 25 പൈസയായിരുന്നു സബ്‌സിഡി. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം സബ്‌സിഡി നൽകാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സബ്‌സിഡി തുടരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഒരുതവണ കൂടി ആനുകൂല്യം തുടർന്നു. സബ്‌സിഡി നൽകില്ലെന്ന് സർക്കാർ തീർത്തു പറഞ്ഞതോടെ കെ.എസ്.ഇ.ബിയും പിൻവാങ്ങി. ഇതോടെ വിവിധ സ്ലാബുകളിലെ ബില്ലുകളിൽ 200 മുതൽ 1000 രൂപയുടെ വരെ വർദ്ധന ഉണ്ടായി.

മുൻ റീഡിംഗിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ റീഡിംഗ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം. മുൻ ഉപഭോഗവും ഇപ്പോഴത്തെ ഉപഭോഗവും ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. വൈദ്യുതി ബില്ലിനു നാലു ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഫിക്‌സഡ് ചാർജ് (സിംഗിൾ ഫെയ്‌സ് 40 രൂപ, ത്രീ ഫെയ്‌സ് 120 രൂപ), മീറ്റർ വാടക (സിംഗിൾ ഫെയ്‌സ് 12 രൂപ, ത്രീ ഫെയ്‌സ് 30രൂപ) എന്നിവയ്ക്കു മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ ഉപഭോഗത്തിനനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി നിരക്കും ഡ്യൂട്ടിയും (എനർജി ചാർജിന്റെ പത്തു ശതമാനം) മാറും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead