റെഡ് റിംഗ് ചെമ്മീൻ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ വിദേശ ട്രോളറുകൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സഹായം .

Story Dated :November 23, 2014

The-Indian-Coast-Guard1

കൊല്ലം : റെഡ് റിംഗ് ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്  ഇന്ത്യൻ ബോട്ടുകളെ തടയുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ശ്രമമാണ് വിദേശ ട്രോളറുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നത്. റെഡ് റിംഗ് ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് എതിരെ കെസെടുക്കുകയുമാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് . വിഴിഞ്ഞത്തും   കൊല്ലത്തുമുള്ള നിരവധി ബോട്ടുകളെ ഇതിനകം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വിദേശ ട്രോളറുകളിൽ നിന്ന് വൻ തുക കോഴ വാങ്ങിയാണ് ഇന്ത്യൻ തീരം കൊള്ള ചെയ്യുവാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സഹായം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead