ഞാനാണ് കുഞ്ഞൻ കമ്പ്യൂട്ടർ

Story Dated :June 30, 2018

1

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു ഉപ്പുകല്ലോളം വലിപ്പം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതായത് ഒരു മില്ലി മീറ്റർ നീളവും ഒരു മില്ലി മീറ്റർ വീതിയും. ഈ കുഞ്ഞൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നി‌ർമ്മിച്ചത് ഐ.ബി.എമ്മാണ്. മൈക്രോസ്‌കോപിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞനെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിലും വിശകലനത്തിലും ആശയവിനിമയത്തിലുമെല്ലാം സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. ഐ.ബി.എം. തിങ്ക് 2018 കോൺഫറൻസിലാണ് തങ്ങളുടെ പുതിയ കുഞ്ഞൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐ.ബി.എം. പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. X86 ശേഷിയുള്ള ചിപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെമ്മറിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമാണ്. സോളാർ (photo-voltaic) സെൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എൽ.ഇ.ഡിയും ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ലിങ്ക് -ഡൗൺലിങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനും ഈ കൂഞ്ഞനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഐ.ബി.എമ്മിന്റെ 5 ഇൻ 5 എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുഞ്ഞനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഭാവിയുടെ അഞ്ച് ടെക്‌നോളജികളിൽ ഐ.ബി.എം. നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് 5 ഇൻ 5 പ്രൊജക്ട്.അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ കുഞ്ഞൻകമ്പ്യൂട്ടറിലെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഐ.ബി.എം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

hotbrains
Other Stories