ഒ ബി സി ഓവര്‍സീസ്‌ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌

Story Dated :December 3, 2014

g

ഒ ബി സി ഓവര്‍സീസ്‌ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ ++++++++++++++++++++++++++++++ ഓ ബി സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വാര്‍ഷിക വരുമാനം ആറു ലക്ഷത്തിനു താഴെ വരുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ഉന്നത നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന വിദ്യാര്‍ദ്ധികള്‍ക്ക് വിദേശ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ മെഡിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് പ്യൂവർ സയൻസ്, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ , മാനേജ് മെന്റ് കോഴ്സുകളില്‍ ഉപരി പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കി പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഓവര്‍സീസ്‌ സ്കോളര്‍ ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ 24 / 12/ 2014 നു അകം പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്‌ ആണ് ..അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃകയും വിശദ വിവരങ്ങളും www.bcdd.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead